การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)

ผนการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หัวข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่

LINK URL

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง(O1)

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/about-cpd/info-cpd/structure-cpd

https://web.cpd.go.th/chainat/index.php/organization/structure

2. ข้อมูลผู้บริหาร(O2)

ข้อมูล ชื่อ - นามสกุล            และตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุด  และรองผู้บริหารสูงสุด

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/about-cpd/person-cpd/manager-cpd

https://web.cpd.go.th/chainat/index.php/organization/bosschainat

3. อำนาจหน้าที่ (O3)

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่    หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/about-cpd/info-cpd/structure-cpd

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน(O4)

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า1ปี      พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562

1. https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/255
2. https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/cpd60_79.pdf
3. https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/about-cpd/info-cpd/vision
4. https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/about-cpd/info-cpd/strategy

5. ข้อมูลการติดต่อ(O5)

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่

2) หมายเลขโทรศัพท์

3) หมายเลขโทรสาร

4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/contact-office/map-cpd

https://web.cpd.go.th/chainat/index.php/organization/location

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)

ข้อมูลกฎหมายยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

http://e-service.cpd.go.th/elib/list_g1.asp

 ข่าวประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์(O7)

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562

https://web.cpd.go.th/chainat/index.php/totalpr

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A(O8)

ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย       และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

http://web.cpd.go.th/cpdwebboard/

9. Social Network(O9)

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/line_ok4.jpg

https://www.facebook.com/coopchainat/

2. การบริหารงาน

 แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี (O10)

ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

http://office.cpd.go.th/planning/index.php/2562

https://drive.google.com/file/d/1kBvP6BEIsDyOtlFLKAJSFwTOEk6yJ7eF/view

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(O11)

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

http://office.cpd.go.th/planning/index.php/2562

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(O12)

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

http://office.cpd.go.th/planning/index.php/2562

 การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(O13)

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด

http://office.cpd.go.th/dacfg/index.php/2016-11-02-07-32-55/2016-11-03-09-50-32

 การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด

1.http://office.cpd.go.th/dacfg/index.php/2016-11-02-07-32-55/2016-11-03-09-50-32

2.http://office.cpd.go.th/dacfg/images/2562_12/act_contract-farming.pdf

3.http://office.cpd.go.th/dacfg/images/2562_12/1_contract-farming.pdf

4.http://office.cpd.go.th/dacfg/images/2562_12/2_contract-farming.pdf

5.http://office.cpd.go.th/dacfg/images/2562_12/1_Brochure-MOACcontract-farming.pdf

6.http://office.cpd.go.th/dacfg/images/2562_12/2_Brochure-MOACcontract-farming.pdf

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

http://office.cpd.go.th/dacfg/images/Thom/data_mp.pdf

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/1NYHWcXoHAxYBlADvwKgGueqx_JvpePQB/view

17. E-Service(O17)

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/203

3. การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

http://office.cpd.go.th/finance/index.php/2016-11-08-03-34-50/2562

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (O19)

ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

http://office.cpd.go.th/finance/index.php/2016-11-08-03-34-50/2562

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

http://office.cpd.go.th/finance/index.php/2016-11-08-03-34-50/2016-10-26-08-40-51

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/849

 

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O22)    

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

   

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
2. ทางเว็บไซด์ http://web.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว