ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

 

 preview กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด) (09/05/60)
        1499068242 word สัญญากู้ยืมเงิน
        1499068264 excel สัญญากู้ยืมเงิน
 
       1499068264 excel สัญญาค้ำประกัน

preview 1499068264 excel แบบสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (09/11/60)

preview http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png คู่มือโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60  (06/10/60)

preview http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png คู่มือโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 (06/10/60)

 

preview 1499068242 word ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  (21/09/60)

preview http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แบบฟอร์มโปรไฟล์ ปี 2560 | สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร | กลุ่มอาชีพ |(14/09/60)

preview 1499068264 excel ตัวอย่าง-แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์รายบุคคล (11/07/60)

preview ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน [ 1499068264 excelชัยภูมิ รายละเอีย | 1499068264 excelชัยภูมิ อัตราส่วน ]

preview  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2560 | 1499068264 excel สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป | 1499068264 excel สัญญาค้ำประกัน |   (02/05/60)

preview กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร) (02/05/60)
        1499068242 word สัญญากู้ยืมเงิน
        1499068264 excel
สัญญาค้ำประกัน
        1499068242 word 1. หนังสือขอกู้เงิน
        1499068264 excel 2. บัญชีรายชื่อสมาชิก
        1499068264 excel 3. แบบวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ