แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงานพื้นฐาน (Function)
    - ส่งเสริมสหกรณ์และุกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
    - โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
    - โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แนวทางที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    - โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล/ยกกระดาษ A4
http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Function/Agenda)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
     - โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
     - โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
     - โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร

 

 

 ---------------------------------------------------------------------