ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

p actionplan2562b

 

preview แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ preview

 

preview แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
   ผลผลิต  ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

              1) งานด้านอำนวยการประสานราชการและส่งเสริมสหกรณ์พื้นฐาน
                  previewประชาสัมพันธ์ (สื่อประชาสัมพันธ์/วิทยุ ฯลฯ) preview

              2) งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงาน)
                  previewแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร [กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4 รวม] preview
                     previewกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 [ สุทัน | สมบัติ | สุเมธ | ปัญญาวัฒน์ ] preview
                     previewกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 [ มงคล(ป) | มงคล(ส) | บรรจุ | ศุภกิจ ] preview
                     previewกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 [ วีรชาติ | สุรสันต์ | ณรงค์ศักดิ์ ] preview
                     previewกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 [ เกรียงศักดิ์ | ทวีศักดิ์ | มานะ | เกื้อกูลวงศ์ ] preview

                  previewแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเชิงลึกของระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ภาคการเกษตร preview

                  previewโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว preview

                  previewพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น preview

              3) งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                  previewงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองสหกรณ์ (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงาน) preview

                 previewจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร preview 

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (เข้าถึงแหล่งเงินทุน/ติดตามหนี้ค้างชำระ/ติดตาม) preview
             1) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
             2) ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
             3) ติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดี และการชำระหนี้ค้างชำระของเงินกองทุนนอกงบประมาณ

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร (โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562) preview 

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562) preview

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 preview

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ preview

      กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) preview

 

preview แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

   โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
      กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร preview

   การขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

   โครงการ  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
      กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) preview

   โครงการ  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
      กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร preview

   โครงการ  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | สุทัน,วีรชาติ | preview

   โครงการ  ธนาคารสินค้าเกษตร
      กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | สุทัน,วีรชาติ |preview

   โครงการ  พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
      กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร preview
              - พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
              - พัฒนาสหกรณ์การเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้า
              - พัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

      โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง 1) แผนความเข้มแข็ง:พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร 2) แผนพัฒนาธุรกิจ:พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร preview

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (องค์กรหลักระดับอำเภอ) preview

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรหลักระดับอำเภอ preview
             1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในธุรกิจรวบรวมผลผลิตหลัก (ข้าว)
             2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในธุรกิจรวบรวมผลผลิตหลัก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
             3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในธุรกิจรวบรวมผลผลิตหลัก (มันสำปะหลัง)
             4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 

         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรหลักระดับอำเภอและชุมชน (โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) preview

   โครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  |preview

 

preview แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
   โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ความเข้มแข็งตามศักยภาพ  preview

      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ preview 
             - กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             - กิจกรรมที่ 2 : ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)
             - กิจกรรมที่ 6 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

********************************************************************************************************************************