ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

p actionplan2563

preview แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปรับปรุง) preview

 

preview แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

   ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png งานประชาสัมพันธ์preview

 

preview แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

   โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร preview