ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

p actionplan2563

preview แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
     http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ปรับปรุง) preview

 

preview แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

   ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
         กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png งานประชาสัมพันธ์preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png
จัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรpreview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นpreview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด การติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร และติดตามเร่งรัดดำเนินการทางคดีและการชำระหนี้ค้างชำระของเงินทุนนอกงบประมาณpreview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png
โครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2563 preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png
กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png
การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรก preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png
การผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินงานเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือเลิกและชำระบัญชี preview


 

 

preview แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

   โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร preview

 

preview แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

   โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ preview

              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ชั้น) preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร preview
              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ preview

 

 

   โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เฉพาะรายการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ)
      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
         http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร preview

 

 

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

   โครงการ  ช่วยเหลือด้านหนี้สินด้านสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
          http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร preview