การจัดการองค์ความรู้

(Knowledge Management)

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามกระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

งานเผยแพร่ความรู้ > หมวด การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ > องค์ความรู้ เทคนิคการประสานงาน และการตรวจสอบคุณภาพงาน

    preview โครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน  (09/09/60)

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็ง (30/01/2560)
     preview 1. การวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลักดันสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น
     preview 2. การจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เรื่องแนวทางพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
     preview 3. แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png สรุปผลการศึกษาดูงานโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และโครงการเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

 

 


 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามกระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

 

งานเผยแพร่ความรู้ > หมวด การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ > องค์ความรู้ วิทยากรกระบวนการ

    preview การสร้างหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในปี พ.ศ.2558/2559  (30/08/59)

 

กำกับดูแล > หมวด งานตรวจการสหกรณ์ > องค์ความรู้ ขั้นตอนการชำระบัญชี
   preview สรุปขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (30/08/59)


งานส่งเสริมและพัฒนา > หมวด งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ > องค์ความรู้  การควบคุมภายในแบบ COSO
   preview การควบคุมภายในแบบ COSO กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดชัยภูมิ (30/08/59)


 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่เข้มแข็ง
    preview 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(05/01/59)
    preview 2. ประชุมคณะทำงานมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (05/01/59)
    preview 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (05/01/59)


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png องค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้ ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด
    preview การบูรณาการวิชาสหกรณ์เข้ากับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
(30/08/58)
http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png องค์ความรู้ที่จำเป็น
    preview แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กลุ่มตรวจการสหกรณ์) (30/08/58)    preview การจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) (30/08/58)

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png ดำเนินการจับความรู้ (Knowledge Capture) จากผู้ทรงความรู้
    preview การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน (30/10/57)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ ของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด
    preview เรื่อง คำบรรยายบทบาทหน้าที่ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม (30/10/57)


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 1 คู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องต้น
    preview คำนำ
    preview 1 .การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
    preview 2. การเช็คดูหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์
    preview 3. การตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอยู่ในระบบเครือข่าย LAN
    preview 4. การแชร์ Folderในระบบเครือข่าย LAN
    preview 5. การแชร์และการยกเลิก Printer ในระบบเครือข่าย LAN
    preview การนำไฟล์ที่ลบแล้วกลับมาใช้ใหม่
    preview ารเปลี่ยนการคลิกเม้าส์จาก double


 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 1 เพิ่มความเร็วบนเครื่องคอมพิวเตอร์

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อการส่งเสริม

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 3 การรักษาลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่และจัดระดับของลูกค้า

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 4 การแก้ไขวิกฤติแชร์ล็อตเตอรี่ในสหกรณ์ออมทรัพย์

 


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  แนวทางป้องกันการทุจริตเงินฝากในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดชัยภูมิ

 

 


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 1 : เทคนิคแนวทางการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการของสถาบันเกษตรกร 
     preview ตัวอย่างรูปแบบระเบียบวาระการประชุมและตัวอย่างรูปแบบรายงานการประชุม

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 2 : เทคนิคการจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 3 : เทคนิคการกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

การจัดการองค์ความรู้

(Knowledge Management)

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามกระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

งานเผยแพร่ความรู้ > หมวด การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ > องค์ความรู้ เทคนิคการประสานงาน และการตรวจสอบคุณภาพงาน

    preview โครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน  (09/09/60)

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็ง (30/01/2560)
     preview 1. การวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลักดันสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น
     preview 2. การจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เรื่องแนวทางพัฒนาสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
     preview 3. แผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png สรุปผลการศึกษาดูงานโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และโครงการเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

 

 


 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามกระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

 

งานเผยแพร่ความรู้ > หมวด การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ > องค์ความรู้ วิทยากรกระบวนการ

    preview การสร้างหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในปี พ.ศ.2558/2559  (30/08/59)

 

กำกับดูแล > หมวด งานตรวจการสหกรณ์ > องค์ความรู้ ขั้นตอนการชำระบัญชี
   preview สรุปขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (30/08/59)


งานส่งเสริมและพัฒนา > หมวด งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ > องค์ความรู้  การควบคุมภายในแบบ COSO
   preview การควบคุมภายในแบบ COSO กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดชัยภูมิ (30/08/59)


 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่เข้มแข็ง
    preview 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(05/01/59)
    preview 2. ประชุมคณะทำงานมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (05/01/59)
    preview 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (05/01/59)


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png องค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้ ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด
    preview การบูรณาการวิชาสหกรณ์เข้ากับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
(30/08/58)
http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png องค์ความรู้ที่จำเป็น
    preview แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กลุ่มตรวจการสหกรณ์) (30/08/58)    preview การจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) (30/08/58)

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png ดำเนินการจับความรู้ (Knowledge Capture) จากผู้ทรงความรู้
    preview การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน (30/10/57)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ ของตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด
    preview เรื่อง คำบรรยายบทบาทหน้าที่ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม (30/10/57)


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 1 คู่มือการใช้เครื่องคอมพิวเตอรเบื้องต้น
    preview คำนำ
    preview 1 .การตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
    preview 2. การเช็คดูหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์
    preview 3. การตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอยู่ในระบบเครือข่าย LAN
    preview 4. การแชร์ Folderในระบบเครือข่าย LAN
    preview 5. การแชร์และการยกเลิก Printer ในระบบเครือข่าย LAN
    preview การนำไฟล์ที่ลบแล้วกลับมาใช้ใหม่
    preview ารเปลี่ยนการคลิกเม้าส์จาก double


 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 1 เพิ่มความเร็วบนเครื่องคอมพิวเตอร์

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อการส่งเสริม

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 3 การรักษาลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่และจัดระดับของลูกค้า

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 4 การแก้ไขวิกฤติแชร์ล็อตเตอรี่ในสหกรณ์ออมทรัพย์

 


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  แนวทางป้องกันการทุจริตเงินฝากในสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดชัยภูมิ

 

 


 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 1 : เทคนิคแนวทางการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการของสถาบันเกษตรกร 
     preview ตัวอย่างรูปแบบระเบียบวาระการประชุมและตัวอย่างรูปแบบรายงานการประชุม

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 2 : เทคนิคการจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/bullet-red.png  เรื่องที่ 3 : เทคนิคการกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์เบื้องต้น