แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม

รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

   กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

        preview กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

    กิจกรรมหลัก ชดเชยน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.pngกิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554

    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
              -โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่ความยั่งยืน
              - โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

              - โครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ

              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก)

    กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            -โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            -คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
            -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png เกษตรทฤษฎีใหม่

    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

    กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

           - โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์
           - โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร)
           - โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           - โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
           - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------