person1
bullet blueกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอภูเขียว, อำเภอบ้านแท่น, อำเภอแก้งคร้อ)

    เบอร์โทรศัพท์ : 0 4405 6169
    โทรศัพท์มือถือ : 09 8097 1637

 2mongkolborder ชื่อ นายมงคล สร้อยเพชร (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เบอร์โทร 044-056169
โทรสาร    -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2banchuborder ชื่อ นายบรรจุ คำลอยฟ้า 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เบอร์โทร 044-056169
โทรสาร    -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2supakit  ชื่อ นายศุภกิจ  ช่างเรือ 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
เบอร์โทร 044-056169
โทรสาร    -

E-mail :

2ubonratborder ชื่อ นางอุบลรัตน์  ฝ่ายสัจจา

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร 044-056169
โทรสาร    -
E-mail :

 2akawitborder ชื่อ นายเอกวิทย์ ทิพย์รักษ์ 

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
เบอร์โทร 044-056169
โทรสาร    -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2boonsanong 

ชื่อ นายบุญสนอง แอมประชา 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
เบอร์โทร 044-056169
โทรสาร    -
E-mail -