คอมโพเน้นท์

ban information11

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา)

preview รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 preview (03/01/2563)
preview รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (23/12/2562)
preview ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  (06/12/2562)

 

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา)
preview 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (24/10/2562)
preview
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   (18/10/2562)
preview
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานขับรถยนต์) (07/10/2562)

 

 

 

 

 

 

ban information1


×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม

รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

   กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

        preview กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

    กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

    กิจกรรมหลัก ชดเชยน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.pngกิจกรรมรอง อุดหนุนเพื่อชดเชยน้ำนมโคที่เททิ้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัยปี 2554

    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
              -โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่ความยั่งยืน
              - โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

              - โครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ

              http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

       http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก)

    กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            -โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            -คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
            -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png เกษตรทฤษฎีใหม่

    กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

    กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

    กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

           - โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์
           - โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร)
           - โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
           - โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
           - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

    กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

   กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานและสหกรณ์

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ด้วยการใช้แผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนม

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

    กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

        http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/647716-pdf-16.png กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

แผนที่ตั้งสำนักงาน