วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายปรีชา ลาภารัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จำกัด อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อติดตามการใช้อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  และการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต และกระจายไปยังร้านค้าของสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดชัยภูมิ