เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์” พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องแหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ยกระดับการบริหารงาน  การวางแผนทางการเงิน การควบคุมภายในที่ดี การวิเคราะห์ต้นทุนและการเข้าถึงแหล่งที่มาเงินทุนต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายปรีดา หาญพยัคฆ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวางแผนทางการเงินและการควบคุมทางการเงินของสหกรณ์  เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวม 52 คน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ