วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายพีรพนธ์  กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13,14  ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์อาคารโรงคลุมพร้อมเครื่องชั่งขนาด 80 ตัน และรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน ของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบอุดหนุน)  เพื่อรวบรวมอ้อย จากสมาชิกและเกษตรทั่วไป  ปัจจุบันสามารถรวบรวมอ้อย ได้ จำนวน 135 ตัน  และติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์ โดยการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิกขุดบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมสินค้าเกษตรของสมาชิกในตลาด Fresh Market และร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์

 

 012