วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13, 14 เป็นประธานการประชุมติดตามงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ ติดตามงานด้านงบประมาณ แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การชำระบัญชีสหกรณ์ และการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 

 010 resize