วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสุรพล สีมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายๆ ประจำปี 2562 และเตรียมการจัดงาน "เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 62" ในวันที่ 4 มกราคม 2563 ซึ่งกิจกรรมในงาน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานของสมาชิกเครือข่ายและกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความรัก สามัคคีในการทำงานร่วมกัน

 

 013