วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสหกรณ์โคนมในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์โคนมจังหวัดชัยภูมิ จำกัด  ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมกันของผู้แทนสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหญ้าอาหารโคนมเพื่อจัดทำแผน  ในการชำระหนี้ของสมาชิก

 

 0014