วันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์  จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 คน โดยมีนายสุธี บุญถือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเครือข่ายฯกำหนดวาระ 2 ปี พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯประจำปี 2563 และสรุปผลจัดงาน “เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 62” ในวันที่ 4 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

 

 018 001