วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนายวีรชาติ  ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินกลุ่มสตรีผู้ผลิตไม้ผลบ้านโหล่น 2  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่ได้กู้เงินสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง จำกัด จำนวน 5 ล้านบาท  ตามโครงการ “พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตน้ำ” และเพื่อใช้ในธุรกิจรวบรวมผลผลิต (มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกต่างประเทศ) โดยมีนางบุญจันทร์  ราคาแพง  ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ


022 1