วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และ นางปราณี แสงแพง ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอเนินสง่า จำกัด และที่ปรึกษาสหกรณ์  ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกร ของผู้สมัครเข้าร่วม“โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร”  อำเภอเนินสง่า  ในตำบลรังงาม 2 คน นายปฐวี  ศรีชัย  ปริญญาตรี วิศวกรรม อาชีพธุรกิจร้านอาหาร ที่จังหวัดเลย  สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเกษตร เทคโนโลยี และต้องการสานต่ออาชีพเกษตรจากพ่อ พัฒนาพื้นที่การเกษตร 60ไร่ เดิมปลูกอ้อย จะปรับเปลี่ยนปลูกพืชให้มีความหลากหลาย เช่นผักหวาน นางสาวอัญชนา มณีโชติ  ปริญญาตรีสัตวศาสตร์และปริญญาโท ด้านการศึกษา ปัจจุบันประกอบอาชีพครู สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยมีความสนใจการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นอาชีพเสริม  ในตำบลกะฮาด 2 คน นายอรัญธรรม คำแก้วแจ่ม ปวส. ลาออกจากพนักงานออฟฟิศ มาทำการเกษตรเต็มตัวเพื่อต่อยอดการเพาะเห็ดฟางขาย นายนิรุต แย้มทอง ปวส.สาขาสัตวศาสตร์ ลาออกจาก บริษัทยารักษาสัตว์ เมืองโฮจิมินท์ เวียดนาม เพื่อกลับบ้านเพื่อมาดูแลบิดาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง  ปัจจุบันเลี้ยงกุ้งต้องการพัฒนาฟาร์มกุ้ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกุ้ง


     “แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร คืออุปสรรคใหญ่ของผู้สมัครต้องการสนับสนุนให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี”...


023