วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดชัยภูมิ (คณะอนุกรรมการชุดที่3)ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดชัยภูมิ  ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในปี 2562 และชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในปี 2563 ให้เกษตรกร 43  ราย ในหมู่บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 3 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ในการประชุมฯ ยังได้มีการหารือแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายใหม่ คือพื้นที่ อำเภอคอนสารและอำเภอเทพสถิต ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า อยู่ในระหว่างการดำเนินงานของคณะทำงานจัดหาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ(คณะอนุกรรมการชุดที่1)และคณะจัดที่ดินจังหวัดชัยภูมิ(คณะอนุกรรมการชุดที่2) คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถกำหนดพื้นที่ให้คณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดชัยภูมิ เข้าไปส่งเสริมอาชีพได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


024