วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ  สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายวีรชาติ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่บ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองบัวแดง ผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ในช่วงนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรค Covid-19 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ชัยภูมิ จำกัด จัดจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้คัดคุณภาพเกรดส่งออกแพ็คใส่กล่อง บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ราคาขายกล่องละ 590 บาท ส่งขายผ่านกระบวนสหกรณ์ทั่วประเทศและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกระจายผลผลิตต่อไป

 

 025b