วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อยกระดับชั้น” มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและหาแนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์เพื่อยกระดับชั้น แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 32 คน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินยกระดับชั้นสหกรณ์ จำนวน 3ท่าน ได้แก่  นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ บรรยายเรื่อง เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิก (การมีส่วนร่วม),  นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ บรรยายเรื่อง เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ, เกณฑ์การประเมินการจัดชั้นคุณภาพควบคุมภายใน และนายสุชาติ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ บรรยายเรื่อง เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (ข้อบกพร่อง)   ทั้งนี้วิทยากรและผู้เข้าประชุม ได้ร่วมอภิปราย เพื่อหาแนวทางการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถยกระดับชั้นได้

 

 0027b