สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด

skj

นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 044-82218 ต่อ 16
โทรศัพท์มือถือ  06 1385 4879