::: โครงสร้างและอัตรากำลัง :::

โครงสร้าง

str1

 

:: อัตรากำลัง ::

preview ข้าราชการ  (32 อัตรา)

สหกรณ์จังหวัด
1
อัตรา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
2
อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-
อัตรา
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
16
อัตรา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
3
อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
8
อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
1
อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา


preview พนักงานราชการ (18 อัตรา)

นักวิชาการสหกรณ์
6
อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
4
อัตรา
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
1
อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
อัตรา
นิติกร
1
อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป
1
อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ
3
อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
อัตรา

  

preview ลูกจ้างประจำ (5 อัตรา)

พนักงานเก็บเอกสาร บ2
1
อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
3
อัตรา
พนักงานธุรการ ส2
1
อัตรา
 

 

preview พนักงานจ้างเหมา (8 อัตรา)

พนักงานขับรถยนต์
4
อัตรา
พนักงานทำความสะอาด
2
อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
2
อัตรา