::: วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย :::

 

วิสัยทัศน์ 
"มุ่งพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน ทันต่อความเปลี่ยนแปลง"

  

 พันธกิจ

1. สร้างและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาคราชการ
3. เผยแพร่ให้ความรู้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
5. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหาร การบริหารธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๗.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์และการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย
1. เพื่อให้การบริหารการจัดการองค์กร มีความโปร่งใส มีมาตรฐานและการปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน

2. เพื่อให้บุคลากรขององค์กร มีการปฏิบัติราชการเป็นทีมอย่างมีระบบ ร่วมกันสร้างสรรงานและการบริการที่ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มาร่วมกันบริหารงานและร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการบริหารการจัดการ และการบริหารการจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้