กองทุนพัฒนาสหกรณ์
(Cooperative Development Fund)

ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

           กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบ โอนมาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ซึ่งนับเป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภท ในการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการให้เงินกู้แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิต การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เป็นเงินกู้ระยะสั้น 1 ปี  การลงทุนในสินทรัพย์เป็นเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน 15 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 - 5.5 ต่อปี ตามชั้นลูกหนี้ ซึ่งจะมีการจัดชั้นทุกปี และโครงการพิเศษอื่นอีกในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี  สหกรณ์ทุกประเภทสามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุนได้file 69 32คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2562 +หลักเกณฑ์+แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

 

ผลการอนุมัติเงินกู้

cdf2562

 cdf2561

cdf2560

cdf2559

cdf2558

 

-----------------------------------------------------