สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

star empty 16จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

star empty 16ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

star empty 16หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
    1499068282 pdf หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ

star empty 16ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร (ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน)
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

star empty 16สินค้าและบริการหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

star empty 16สถานภาพทางการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร


 


-----------------------------------------------------