สารสนเทศสหกรณ์

star empty 16จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf
ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์

star empty 16ทำเนียบสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

star empty 16หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2561
    1499068282 pdf หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์

star empty 16ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลสหกรณ์ (ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน)
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

star empty 16การมีส่วนร่วมของสมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

star empty 16สินค้าและบริการหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟแสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์

star empty 16สถานภาพทางการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน แยกตามประเภทสหกรณ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟแสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงิน แยกตามประเภทสหกรณ์

star empty 16อุปกรณ์การตลาด ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัดชัยภูมิ
    1499068282 pdf กราฟข้อมูลแสดงจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
    1499068282 pdf ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
    1499068282 pdf กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

star empty 16ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
    1499068282 pdf กราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
-----------------------------------------------------