สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

star empty 16จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
    1499068282 pdf ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

star empty 16ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

star empty 16จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐาน
    1499068282 pdf ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
    1499068282 pdf
ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 


 


-----------------------------------------------------