สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

 


 ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด

          บ้านทุ่งลุยลาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายพรม บุญบำรุง ซึ่งได้นำพาญาติพี่น้องมาจาก อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จับจองที่ทำกินบริเวณบ้านฝายในปัจจุบัน ในการตั้งรกราก มีแหล่งคลองน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่เหมาะแกการเพาปลูกซึ่งเป็นสภาพที่ราบสูงสลับเนินเขาจากประวัติศาสตร์เล่าว่า ผู้คนที่เข้ามาจับจองที่ดิน ต้องเผชิญกับความยากลำบาก การคมนาคมไม่มี ต้องเดินด้วยเท้า และอาศัยเกวียน วัว ควาย พอถึงฤดูฝน ก็จะล้มป่วยเป็นโรคจุดตามตัว จนขนานนามว่า หมู่บ้านทุ่งตัวลาย จนถึงเมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หมู่บ้านทุ่งลุยลาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          จุดเริ่มต้นของการเป็นสหกรณ์การเกษตร
          ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกระทำพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2516 ได้พระราชทานพระราชดำริแก่นายกรัฐมนตรีในเรื่องการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าสงวนแห่งชาตินี้ โดยให้รัฐบาลจัดที่ดินส่วนที่บุกลุกทำลายป่าไปแล้วให้เป็นแปลงใหญ่หรือหลายแปลงติดต่อกันถวายเพื่อดำเนินการเช่นเดียวกับหมู่บ้านหุบกะพง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2516 มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการและหลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นโครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่14 มกราคม 2518 เป็นต้นมา แนวทางการดำเนินโครงการ
          - ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในทุ่งลุยลายเดิม ได้อยู่ต่อไปตามปกติ
          - ห้ามราษฎรจากที่อื่นเข้ามาอยู่เพิ่มเติม
          - จัดสรรที่ดินให้กับผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีสำรวจ แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามแต่ภูมิประเทศอำนวย
          - กรรมสิทธิ์ในที่ดินจัดสรร ให้คงไว้เป็นของรัฐ สมาชิกของโครงการมีสิทธิในฐานะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าทำประโยชน์เท่านั้น
          - สมาชิกของโครงการแต่ละกลุ่มให้รวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร เมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นสหกรณ์ได้แล้ว ให้เรียกว่าหมู่บ้านสหกรณ์
          สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด จัดตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม 2533 มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 79 คน แบ่งกลุ่มจำนวน 10 กลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ จำนวน 11 คน โดยมีนายเลิศ ไชยบุรี เป็นประธานกรรมการคนแรกของสหกรณ์ ด้วยทุนดำเนินงาน จำนวน 7,190.00 บาท สหกรณ์อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และเป็นพื้นที่ราบสูง มีทุนในการดำเนินงานน้อย ไม่สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกได้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ได้นำผลผลิตมาจำหน่ายแก่สหกรณ์จำนวนมาก ทำให้สหกรณ์ไม่มีทุนในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก จึงต้องไปกู้ยืมจากนายทุนที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง จึงเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนของสหกรณ์

          ในปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างโรงอบ โรงเก็บและคัดแยก เพื่อใช้ในการรวบรวมยางพาราจากสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์สามารถประกอบธุรกิจรวบรวมยางพาราและส่งเสริมอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก  จำนวน 569 คน  ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น  27,485,241.56 บาท  กลุ่มสมาชิก 12 กลุ่ม


สถานภาพด้านคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30  จำนวน 11 คน  ประกอบด้วย
1. นายนพรัตน์ ดวงภมร         ตำแหน่ง    ประธานกรรมการ
2. นายทองเพียง ถือศักดิ์      ตำแหน่ง    รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายมรกต คำนา              ตำแหน่ง    รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางสาวถาวร เขตนิมิตร     ตำแหน่ง    เลขานุการ
5. นางดวงใจ โกยทรัพย์มา    ตำแหน่ง    เหรัญญิก
6. นางวรัญญา ลุนกุดเลาะ     ตำแหน่ง    กรรมการ
7. นางวิมล จงรัตน์กลาง        ตำแหน่ง    กรรมการ
8. นายเกิน บุญบุรี               ตำแหน่ง    กรรมการ
9. นางสาวอริสา พลดงนอก   ตำแหน่ง    กรรมการ
10. นายสมัย สิงทัน             ตำแหน่ง    กรรมการ
11. นายวิโรจน์ พิมพ์โนนทอง ตำแหน่ง    กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ :  นายเครื่อง เหลาทอน

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ไม่มี

   -    
สถานภาพด้านการจัดการ
    จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน จำนวน  5  คน  ดังนี้
    -    ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ    1    คน
    -    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด    1    คน
    -    ตำแหน่งเจ้าหน้าบัญชี    1    คน
    -    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ    1    คน    
    -    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน     1    คน        

ด้านการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ  4 ธุรกิจหลัก  ได้แก่
   1. ธุรกิจสินเชื่อ
   2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
   3. ธุรกิจรวบรวมยางพารา
   4. ธุรกิจรับฝากเงิน

 

 

-----------------------------------------------------