ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2564

icon6 สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564   newred1

icon6 เชิญร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564   newred1

icon6 ป้าหมายตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  

  ปี 2563

icon6 ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563  

icon6 ประกาศผลการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

icon6 ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563  

icon6 ประกาศผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563  

icon6 การจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KM)  

        icon1 ผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การรายงานแผน/ผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        icon1 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

icon6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

        icon1 แบบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

        icon1 แบบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

icon6 มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

icon6 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  

icon6 สรุปแนวทางการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น   

icon6 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์   

 

 

 

 banner34                                                       ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>>