ข่าวประชาสัมพันธ์

   

icon6  สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563newred1

icon6 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร   newred1

icon6 การตั้งจุดบริการประชาชน โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ.2563  

icon6 ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี   

icon6 โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2  สำหรับบุคลากร และผู้ที่สนใจ  

icon6 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการ ตามโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูป ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ 

icon6 เชิญร่วมกิจกรรม " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

icon6 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต62 และแผ่นพับโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 62

icon6 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561 

        (กรอกแบบสำรวจตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง 14 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.)

icon6 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แบบสหกรณ์)    

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>>>>>>

 

 banner34                                                       ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>>