ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2565

icon6 แบบสำรวจความถึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ  newred1.gif

icon6 สืบค้นข้อมูล สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ 

icon6 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

          icon1สำหรับข้าราชการพลเรือน   icon3สำหรับประชาชนทั่วไป

icon6 ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่  

ปี 2564

icon6 ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

icon6 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์  

icon6 ประกาศ ผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564   

icon6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan) สำหรับโครงการ   

icon6 ประกาศ ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564  

icon6 VTR เผยแพร่ผลสำเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564   

icon6 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

icon6 รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>>>> 

 

banner1 banner2 banner3  banner4.jpg banner5
banner65 21 banner7 banner9 banner10 banner6.jpg

 

 banner34                                                       ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>>