ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปี 2563

icon6 ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563  newred1

icon6 การจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KM)  

        icon1 ผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การรายงานแผน/ผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        icon1 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์

icon6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

        icon1 แบบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

        icon1 แบบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

icon6 มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

icon6 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  

icon6 สรุปแนวทางการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น   

icon6 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์   

icon6 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557  

icon6 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

icon6 ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

icon6 คำแนะนำการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

icon6 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

ปี 2562

icon6 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  

icon6 การตั้งจุดบริการประชาชน โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ.2563  

icon6 ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี   

icon6 โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2  สำหรับบุคลากร และผู้ที่สนใจ    

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>>>>>>

 

 

 banner34                                                       ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>>