ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2564

icon6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan) สำหรับโครงการ   newred1

icon6 ประกาศ ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยระบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564  

icon6 VTR เผยแพร่ผลสำเร็จของงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564   

icon6 แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

icon6 รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

icon6 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  

icon6 แนวทางการปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบตัวที (T)  

icon6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   

icon6 ข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564   

icon6 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564  

icon6 แบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   

icon6 แบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT (ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง)  

icon6 ประกาศนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร   

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>>>> 

 

banner1 banner2 banner3  banner4  banner5
 banner6 banner7 banner8 banner9  banner10

 

 banner34                                                       ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>>