รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

วันที่ 25 กันยายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังการนำเสนอการปฏิบัติงานของสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยได้เน้นย้ำสหกรณ์ในด้านการวางแผนให้ได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ มีการควบคุมดูแล และวางแผนด้านการผลิต ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ปรับรูปแบบและขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น ศึกษาแนวทางการขยายตลาดนม UHT และตลาดนมพาสเจอร์ไรส์ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการน้ำนมดิบ นอกจากนี้ สมาชิกสหกรณ์จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ครบวงจร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ พร้อมให้กำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์ ให้ทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

1
2
3
4