ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสิทธานต์ สิทธิประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมโดยผู้แทนสมาชิก สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 11,707,332,487.93 บาท ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 610,249,233.88 บาท ในการนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำแนะนำสมาชิกให้ช่วยกันพัฒนา และยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ร่วมกันทำงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ โปร่งใส ยุติธรรม และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคงยั่งยืน เป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกสืบไป

 

1

2

3

4