รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์โครงการความร่วมมือใหม่ ภายใต้กรอบ JTEPA

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผู้แทนสำนักงาน JICA ประเทศไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ลงพื้นที่สหกรณ์เป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะพัฒนาโครงการความร่วมมือใหม่ ภายใต้กรอบ JTEPA ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมและเก็บข้อมูลการผลิตและการสูญเสียผักในกระบวนการตัดแต่ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สาใหม่ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดส่งผลผลิตคะน้าฮ่องกง ให้กับทางชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เพื่อรวบรวมส่งให้กับผู้ประกอบการต่อไป


1

2

3

4

5

6