ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางรำพึง ขันจันทร์แสง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 6,090,422,738.02 บาท ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 273,943,349.96 บาท ในการนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำแนะนำสมาชิกให้ช่วยกันพัฒนา และยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำสหกรณ์ปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ร่วมกันทำงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์เป็นไปตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ตามคำแนะนำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว

 1

2

3

4