รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พร้อมเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ และฟาร์มปศุสัตว์โคนมซึ่งเป็นกลุ่มสหกรณ์ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย นำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเต็มศักยภาพ โดยมีนายบรรจง ชัยขุนพบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสิทธานต์ สิทธิประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา ได้ผ่านเกณฑ์ความเข้มแข็งของสหกรณ์ และได้รับการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ มีราษฎรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,374 ราย ที่ดินทำกิน 2,693 แปลง โดยผู้อยู่อาศัยบนที่ดินทำกินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา มีสมาชิก 697 ครัวเรือน ทุนดำเนินการประมาณ 6 ล้านบาท เน้นส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ บนพื้นที่ 400 ไร่ สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 300 ตัน เป็นมูลค่า 12 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการสกรณ์ที่มีผลสำเร็จเชิงประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่กลุ่มสหกรณ์อื่น

 

1

 

2

3

4

5

6