ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 214,051,406.97 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 3,838,723.87 บาท จำนวนสมาชิก 2807 คน ในการนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ ยึดหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกให้ดำเนินต่อไป แต่หากการดำเนินงานใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และอาจสร้างความเสียหายกับสหกรณ์ ให้พิจารณาปรับเปลี่ยน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกสืบไป

 

1

2

3

4