งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานพิธีเปิด งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Smart Agricultural Innovations for Sustainable Development Goals (SDGs) ณ ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะเกษตรเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายการเกษตร นิทรรศการนวัตกรรมด้านการเกษตร และกิจกรรม ต่างๆ
ในการนี้ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ 17 พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย BCG Economy Model Less For more เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับผลผลิตสินค้า และบริการ ให้มีมูลค่าสูง เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ จาก ทำมากได้น้อย (More for Less) ไปสู่ ทำน้อยแต่ได้มาก (Less for More) มุ่งเน้นด้าน Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ ไปแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ 1.สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงบ้านแบบ โครงการหลวงสบเมย จำกัด อำเภอแม่ฮ่องสอน 2.สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 3.สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด จังหวัดลำปาง 4.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จังหวัดอุบลราชธานี 5.สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม 6.สหกรณ์ประมงคุ้มกระเบน จำกัด จังหวัดจันทบุรี 7.สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด เพื่อเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป

 

1

3

3

4