รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ให้รับทราบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงาน การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร งานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพร่วมกันพัฒนาสถาบันเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้มแข็ง 

 

1

2

3

4

5