แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

    1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

          กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

    1.2 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

              กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

              กิจกรรม : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรม : ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

                กิจกรรมรอง : การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์

    1.3 โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

          กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

          กิจกรรม : ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

2. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

    2.1 โครงการ :  พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

          กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

              กิจกรรมรอง : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

    2.2 โครงการ :  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    2.3 โครงการ :  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

              กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

    3.1 โครงการ :  ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

              กิจกรรมรอง : ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    3.2 โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์พื้นที่นิคมสหกรณ์

              กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

    3.3 โครงการ :  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

          กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)

              กิจกรรม : พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ระดับอำเภอ

    3.4 โครงการ :  พัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ

          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    3.5 โครงการ :  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

    3.6 โครงการ :  พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    3.7 โครงการ :  ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    3.8 โครงการ :  ธนาคารสินค้าเกษตร

          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    3.9 โครงการ :  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

          กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริการจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    3.10 โครงการ :  พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร