แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

                    ......................................................................................................................................................................................................

 

  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

 กิจกรรมหลัก  : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

   กิจกรรมรอง  :  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

  ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

  กิจกรรมหลัก  : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  กิจกรรมรอง  : รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  กิจกรรมรอง  : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับคุรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

    : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์(CPS) 

                     : พัฒนาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

                     : กำกับ คุ้มครอง ดูแล ระบบสหกรณ์ (โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์)

                     : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS

    : ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

                     : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Agenda) : สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

    : โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาดและการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                     : การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

    : การเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบสถาบันเกษตรกร 

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

กิจกรรมรอง : พัฒนาความรู้ระบบอินทรีย์แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์เพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบอินทรีย์

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมรอง : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ : ลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง

โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร

กิจกรรมรอง : พัฒนาสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

 : พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

โครงการ : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri map

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member)

โครงการ : พัฒนาธุรกิจโคนมเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภายใต้ห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่

โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : เกษตรทฤษฎีใหม่ 

แผนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

โครงการ : สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/2560 

โครงการ : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมรอง : พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

โครงการ : ตลาดเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมรอง : ธนาคารสินค้าเกษตร

แผนงานบูรณาการ : จัดการปัญหาที่ดินทำกิน

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

แผนงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ :ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงการหลวง 

กิจกรรมรอง :  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  : ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  : โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนงานบูรณาการ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร