แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (Action Plan)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
1.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงาน/นิคมสหกรณ์ (Action Plan)
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รายบุคคล  1  2  3  4  5  6
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายบุคคล 1  2  3
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รายบุคคล 1  2
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 รายบุคคล 1  2  3
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รายบุคคล 1  2  3  4  5
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 รายบุคคล 1  2  3  4
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 รายบุคคล 1  2  3  4
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 รายบุคคล 1  2  3  4
     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9 รายบุคคล 1  2  3  4
     - นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม 
     - นิคมสหกรณ์แม่แตง 
     - นิคมสหกรณ์พร้าว 
     - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
            -- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตหรือแปรรูป
            --  อุปกรณ์การตลาด
            -- พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
            -- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิก้า)
            -- ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
            -- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ (ผลไม้)
            -- ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
            -- ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร
            -- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ (ปริมาณธุรกิจ)
            -- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (หอมหัวใหญ่)
            -- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ยางพารา)
            -- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ)
            -- พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ผัก/มันฝรั่ง)
            -- พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพื้นฟูเศรษฐกิจสู่ชุมชน
            -- สร้างภาพลักษณ์พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
2. งานประชาสัมพันธ์ (Action Plan)
3.งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ (Action Plan)
  กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์, ACTION PLAN
กิจกรรมหลัก การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ActionPlan, ACTION PLAN 2
กิจกรรมหลัก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับส่งเสริมและพัฒนา 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบลงทุน), ACTION PLAN
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป / งบเงินอุดหนุน  / (กิจกรรมหลักที่ 1), ACTION PLAN, ACTION PLAN 2
กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (กิจกรรมหลักที่ 2), ACTION PLAN
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร, ACTION PLAN
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / งบเงินอุดหนุน / (กิจกรรมหลักที่ 3), ACTION PLAN, ACTION PLAN 2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล, ACTION PLAN
โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, ACTION PLAN
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ภายใต้โครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิก้า) ปี 2564, ACTION PLAN 
     
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง   
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง, ACTION PLAN
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ACTION PLAN
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
กิจกรรมหลัก  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, ACTION PLAN   
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAPACTION PLAN 
กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์,   ACTON PLAN