แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ /ACTION PLAN
 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
      กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร /ACTION PLAN
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (3 เดิอน)
- งานประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มตรวจการสหกรณ์
- นิคมสหกรณ์แม่แตง
- นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม
- นิคมสหกรณ์พร้าว
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1     รายบุคคล  กรรณิการ์   ประยุทธ   ไอยริณย์   สุดาวรรณ  รำพึง ศิริพร
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2     รายบุคคล  สมนึก   วรเวทย์   นนท์พิชิต   ศิรินทร
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3     รายบุคคล  สมบัติ   ชัชวาล   นพณพัชร
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4     รายบุคคล  พรภัสสร   กิตติพัชญ์   ชิวามิ
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5     รายบุคคล  สิทธานต์   รัตน์ชา   ปณิธาน   กาญจนา   สุดารัตน์
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6     รายบุคคล  สุดเขตร   จรัลวิทย์   วาสนา
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7     รายบุคคล  สมนึก   รดา    วรินทร์ลดา   ศิรประภา   ณัฐพงศ์
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8     รายบุคคล  พิษณุ   รังสิมา   พิณญาดา    สุชีพ   สิรินภา
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9     รายบุคคล  ชาญวิทย์   สิริกุลพันธ์   ณรงค์ศักดิ์
 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ / ACTION PLAN
ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม ยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเร่งรัด)
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง / ACTION PLAN 3  เดือน / แผนฉบับสมบูรณ์ / ACTION PLAN ฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /  ACTION PLAN 3 เดือน  / แผนฉบับสมบูรณ์ / ACTION PLAN ฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (เฉพาะรายการเงินอุดหนุนเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์)  /ACTION PLAN
      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง      
      กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เฉพาะรายการเงินอุดหนุนเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ และเงินอุดหนุนค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) /ACTION PLAN
      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / ACTION PLAN
     กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ / ACTION PLAN
     กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / ACTION PLAN
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
     กิจกรรมรอง  พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP
โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน / ACTION PLAN
  กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  กิจกรรมรองพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร / ACTION PLAN
 กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร / ACTION PLAN
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล