banner66-1.jpg
 
แผนงานบุคลกรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์,  Action Plan
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 ACTION PLAN
icon1 อำนวยการ icon1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์                    
icon1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ icon1 กลุ่มตรวจการสหกรณ์
icon1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
icon1 นิคมสหกรณ์พร้าว  icon1 นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม
icon1 นิคมสหกรณ์แม่แตง icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7
icon1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 icon1  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 9
กิจกรรมรอง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)Action Plan
กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์Action Plan
 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์Action Plan
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรAction Plan
 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Action Plan
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง Action Plan
 
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,  Action Plan
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร,  Action Plan
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ,  Action Plan
โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ,  Action Plan
โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ,  Action Plan
 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลAction Plan