banner65 26
 
icon1 การพัฒนาศักยภาพ โดย "ระบบตลาดนำการผลิต" ภายใต้การบริหารจัดการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด
icon1การพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
icon1.jpgโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
icon1.jpgการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
icon1.jpgประสิทธิผลการใช้อุปกรณ์การตลาด ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
icon1.jpgผลสัมฤทธิ์งานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2565 และการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแลสหกรณ์
icon1.jpgแผนการเชื่อมโยงเครือข่าย คลัสเตอร์ สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
icon1.jpgงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง