banner36

 

icon6 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบ้นทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ  newred1.gif

icon6 ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดรายแห่งแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2565 

icon6 ดาวน์โหลด แบบประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 

icon6 ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฟอร์ม Action Plan 65) 

icon6 ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ และแบบรายงาน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

icon6ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan) สำหรับโครงการ   newred1

icon6ดาวน์โหลด กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  newred1

icon6ดาวน์โหลด แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มงาน,  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

icon6ดาวน์โหลด รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มงาน,  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  

icon6ดาวน์โหลด  คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  

icon6ดาวน์โหลด  คู่มือการกำหนดวงเงินการดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร  

icon6ดาวน์โหลด  คู่มือการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์   

 

แบบฟอร์มรายงาน

แบบทะเบียนคุมการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แบบสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

แบบสรุปผลการประสานงานโครงการหลวง

แบบสรุปผลการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากประราชดำริ

แบบสรปุผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แบบสรุปผลการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์


แบบฟอร์มอื่น ๆ

โปรแกรมรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (พนักงานราชการ)

แบบฟอร์มโปรไฟล์สหกรณ์

แบบฟอร์มโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร


หนังสือราชการ

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมตัวอย่างหนังสือราชการ

แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน (MS word)

แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก  (MS word)

แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา  (MS word)