• king10
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

ประชาสัมพันธ์ VTR สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก

Infographic เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการจำหน่ายข้าว ของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด คลิก 

Infographic เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการจำหน่ายกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด คลิก 

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) คลิก 

ประชาสัมพันธ์ Moac Of Moac วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่   คลิก 

ประชาสัมพันธ์  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตาม  QR Code 

                                                                     LINE P2020416 163246

ประกาศ  การรับความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงที่ออกตามมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  >> คลิก<< 

ประกาศ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ของสหกรณ์และคู่มือการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ >> คลิก<< 

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย

และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>> คลิก<<

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 >> คลิก<< 

ประกาศ  ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านสวนสารคาม ๑  >> คลิก<< 

 ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Web Conference การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน           และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 25 มิถุนายน 2562    >> คลิก<<  

 ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมตอบแบบสำรวจ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ ที่นี่ >> คลิก<<                สำหรับกรมส่งสเริมสหกรณ์ ได้ ที่นี่ >> คลิก<<

     หรือ สแกน QR Code                                                 หรือ สแกน QR Code

    CRI                                     CPD

  ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์เคหสภานนพเก้ารวมใจ จำกัด   >>คลิก <<  ดาวน์โหลดแผนที่  >>คลิก<< 


  ban 5yearscpd

 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจเชิงรุกด้านการจำหน่ายกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

          

VTR สก.โคนมต้า-สันทรายงาม จำกัด             VTR สก.โคนมแม่ลาว จำกัด                        VTR  สก.โคนมเชียงราย จำกัด

new director2564
 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Email : wisit@cpd.go.th

M Tha Phon NaNak
    นายถาพร ณ นคร
ผู้ตรวจราชการกรมส่วนกลาง
และเขตตรวจราชการที่ 15,16
Email : tapon@cpd.go.th

Anek2564
     นายเอนก ชื่นใจ
    สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
Email : anek_c@cpd.go.th

 facebook

 

 t2019

182888
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
18
127
592
181341
2282
3794
182888

Your IP: 54.91.62.236
2022-01-19 02:58
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai