• king10
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

ประชาสัมพันธ์  รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!   >> รายละเอียด<< 

ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  >> คลิก<< 

ประชาสัมพันธ์  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตาม  QR Code 

                                                                     LINE P2020416 163246

ประกาศ  การรับความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงที่ออกตามมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

                    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  >> คลิก<< 

ประกาศ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                 ของสหกรณ์และคู่มือการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ >> คลิก<< 

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย

                   และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>> คลิก<<

ปรชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 >> คลิก<< 

ประกาศ  ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านสวนสารคาม ๑  >> คลิก<< 

 ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Web Conference การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน           และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 25 มิถุนายน 2562    >> คลิก<<  

 ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมตอบแบบสำรวจ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ ที่นี่ >> คลิก<<                สำหรับกรมส่งสเริมสหกรณ์ ได้ ที่นี่ >> คลิก<<

     หรือ สแกน QR Code                                                 หรือ สแกน QR Code

    CRI                                     CPD

  ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์เคหสภานนพเก้ารวมใจ จำกัด   >>คลิก <<  ดาวน์โหลดแผนที่  >>คลิก<< 


  ban 5yearscpd

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

          

VTR สก.โคนมต้า-สันทรายงาม จำกัด             VTR สก.โคนมแม่ลาว จำกัด                        VTR  สก.โคนมเชียงราย จำกัด

 new director2564
   นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  E - mail : wisit@cpd.go.th

 

M Su Mittra 070121
          นางสุมิตรา อภิชัย
           ผู้ตรวจราชการกรม
      เขตตรวจราชการที่ 15,16
     อีเมล์sumittra@cpd.go.th

 

pic new book2pic talk dire2

 somprattana01

 facebook

 

 t2019

148115
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
91
155
246
147018
2609
5307
148115

Your IP: 3.230.143.40
2021-04-19 14:08
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai