• 0111
  • 010
  • 003
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

ประกาศ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ(รถตู้ 12 ที่นั่ง)

                 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน    >> รายละเอียด คลิก<<

ปรชาสัมพันธ์  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตาม  QR Code 

                                                                     LINE P2020416 163246

ประกาศ  การรับความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงที่ออกตามมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

                    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  >> คลิก<< 

ประกาศ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                 ของสหกรณ์และคู่มือการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ >> คลิก<< 

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 

                  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 มี.ค.2563>> คลิก<<

ประกาศ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >> คลิก<<

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย

                   และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>> คลิก<<

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

                   หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน >> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง >> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด >> คลิก<<

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  >> คลิก<<

ปรชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 >> คลิก<<

ประกาศ  ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านสวนสารคาม ๑  >> คลิก<<

 ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Web Conference การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน           และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 25 มิถุนายน 2562    >> คลิก<<

 ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมตอบแบบสำรวจ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ ที่นี่ >> คลิก<<                สำหรับกรมส่งสเริมสหกรณ์ ได้ ที่นี่ >> คลิก<<

     หรือ สแกน QR Code                                                 หรือ สแกน QR Code

    CRI                                     CPD

  ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์เคหสภานนพเก้ารวมใจ จำกัด   >>คลิก <<  ดาวน์โหลดแผนที่  >>คลิก<< 


  ban 5yearscpd

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

          

VTR สก.โคนมต้า-สันทรายงาม จำกัด             VTR สก.โคนมแม่ลาว จำกัด                        VTR  สก.โคนมเชียงราย จำกัด

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somprattana01

 facebook

 

 t2019

115045
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
70
101
434
113997
817
3889
115045

Your IP: 18.208.126.130
2020-07-09 09:53
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai