• king10
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

Infographic โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คลิก 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง คลิก 

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิก 

Infographic กระบวนงาน การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ตำแหน่ง คลิก 

Infographic กระบวนงานในช่วงระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก 

Infographic การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก 

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน คลิก 

ประชาสัมพันธ์ VTR สรุปผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ประจำเดือน ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คลิก

ประชาสัมพันธ์ VTR โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร คลิก

ประชาสัมพันธ์ VTR สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คลิก

Infographic เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการจำหน่ายข้าว ของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด คลิก 

Infographic เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการจำหน่ายกาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด คลิก 

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) คลิก 

ประชาสัมพันธ์ Moac Of Moac วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่   คลิก 

ประชาสัมพันธ์  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตาม  QR Code 

                                                                     LINE P2020416 163246


11123       4     5 6

 

  

 

new director2564
 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 Email : wisit@cpd.go.th

pic khet13 14
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
        ผู้ตรวจราชการกรม
เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ 17
Email : phitsanu_k@cpd.go.th

Anek2564
     นายเอนก ชื่นใจ
    สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
Email : anek_c@cpd.go.th

 facebook

 

 t2019

227386
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
148
172
637
225631
1035
3969
227386

Your IP: 44.192.52.167
2022-12-07 21:01
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

5 ธนวา 65