ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

 

ขั้นตอน   ระยะเวลา     หมายเหตุ
 1   เตรียมการเบื้องต้น
 • รวมรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
 • เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 • มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม
 • มีความสมัครใจ เสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล  
 2   ประสานงานและฝึกอบรม
 • ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำ
 • ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่   ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • กำหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไป
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล  

3   ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ

 • กำหนดชื่อสหกรณ์
 • คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 คน
 • เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ แผนดำเนินการ และร่างข้อบังคับสหกรณ์
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล

 กำหนดชื่อสหกรณ์

อย่างน้อย 3 ชื่อ

4   ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เพื่อ

 • จองชื่อสหกรณ์ผ่าน Website กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) หรือ หน่วยงานในพื้นที่
 • เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้ง
 • จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์
 • จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล สามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของชื่อสหกรณ์

5  ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ

 • รับทราบชื่อสหกรณ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการของสหกรณ์
 • พิจารณาร่างข้อบังคับ เพื่อกำหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล  

6  ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์

 • คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์ประกอบด้วย

          (1) คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

          (2) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์

               จำนวน 2 ชุด

          (3) สำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

               จำนวน 2 ชุด

          (4) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

               จำนวน 2 ชุด

         (5) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

          (6) แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์

               จำนวน 2 ชุด

          (7) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์   

                 จำนวน 2 ชุด (กรณีสหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของสหกรณ์เอง)

          (8) ข้อบังคับสหกรณ์ จำนวน 4 ฉบับ

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล  

7   พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์

 • เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
 • นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา

(1) รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามในใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

(2) ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเหตุผลให้คณะผู้จัดตั้งทราบ

16 วันทำการ  

 

โปรดทราบ! การขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ไม่มีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับ  เจ้าหน้าที่รัฐทุกกรณี หากพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ โปรดแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์          โทร.0 2282 5042 หรือ www.cpd.go.th “สายตรงอธิบดี”