• 0111
  • 010
  • 003
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

ปรชาสัมพันธ์  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตาม  QR Code 

                                                                     LINE P2020416 163246

ประกาศ  การรับความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงที่ออกตามมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

                    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  >> คลิก<< 

ประกาศ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                 ของสหกรณ์และคู่มือการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ >> คลิก<< 

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 

                  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 มี.ค.2563>> คลิก<<

ประกาศ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >> คลิก<<

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย

                   และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>> คลิก<<

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

                   หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน >> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง >> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด >> คลิก<<

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  >> คลิก<<

ปรชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 >> คลิก<<

ประกาศ  ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านสวนสารคาม ๑  >> คลิก<<

 ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Web Conference การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน           และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 25 มิถุนายน 2562    >> คลิก<<

 ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมตอบแบบสำรวจ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ ที่นี่ >> คลิก<<                สำหรับกรมส่งสเริมสหกรณ์ ได้ ที่นี่ >> คลิก<<

     หรือ สแกน QR Code                                                 หรือ สแกน QR Code

    CRI                                     CPD

  ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์เคหสภานนพเก้ารวมใจ จำกัด   >>คลิก <<  ดาวน์โหลดแผนที่  >>คลิก<< 


  ban 5yearscpd

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

          

VTR สก.โคนมต้า-สันทรายงาม จำกัด             VTR สก.โคนมแม่ลาว จำกัด                        VTR  สก.โคนมเชียงราย จำกัด

งบทดลองประจำเดือน 

ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

เมษายน 2563 
มีนาคม 2563 
กุมภาพันธ์ 2563 
มกราคม 2563 
ธันวาคม  2562 
พฤศจิกายน 2562 
ตุลาคม  2562 

 

 

งบทดลองประจำเดือน 

ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

กันยายน  2562 
สิงหาคม  2562 
กรกฏาคม  2562 
มิถุนายน  2562 
พฤษภาคม  2562 
เมษยน  2562 

มีนาคม  2562 

กุมภาพันธ์  2562 

 

มกราคม 2562 

ธันวาคม 2561 

 

พฤศจิกายน 2561 

ตุลาคม 2561 

 

                         งบทดลองประจำเดือน 

ปีงบประมาณ 2561

 

ดาวน์โหลด

 

กันยายน 2561 

 

สิงหาคม 2561 

กรกฎาคม 2561 

มิถุนายน 2561 

 

พฤษภาคม 2561 

 

เมษายน 2561 

 

มีนาคม 2561 

 

กุมภาพันธ์ 2561 

 

มกราคม 2561
ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

 

ตุลาคม 2560

 

 

ปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด
  กันยายน 2560

                 

   สิงหาคม 2560

                 

  กรกฏาคม 2560

                 
   มิถุนายน 2560                  
   พฤษภาคม 2560                  
   เมษายน 2560                  
  มีนาคม 2560                   
  กุมภาพันธ์ 2560                   
  มกราคม 2560                   
   ธันวาคม 2559                   
  พฤศจิกายน 2559                   
  ตุลาคม 2559                   

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somprattana01

 facebook

 

 t2019

111770
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
18
355
18
110188
1431
4601
111770

Your IP: 18.232.38.214
2020-06-07 00:59
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai