แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 93
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ 47
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 68
เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 123
เชียงราย สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อข้าวช่วยเกษตรกรสมาชิก 87
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 112
นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต15,16 เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 110
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 94
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 80
ข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 61