แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 38
เชียงราย สหกรณ์เปิดจุดรับซื้อข้าวช่วยเกษตรกรสมาชิก 25
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 47
นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต15,16 เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 36
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 34
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร 34
ข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 32
ประชุมประจำเดือน พ.ย.62 41
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร ป.ธ.6) 45
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการ 52